• Rekrutacja

    • Komunikat dotyczący rekrutacji

      

      

     Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli miejskich działających na terenie Świdnicy rozpocznie się 2 marca i potrwa do 16 marca 2020 r.

      


     Począwszy od tego dnia, w przedszkolach będą wydawane i przyjmowane formularze wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dla rodziców/opiekunów prawnych.


     Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.

      

     W ostatnim tygodniu lutego pojawi się komunikat dotyczący liczby wolnych miejsc i dokumenty obowiązujące w tegorocznym naborze

     (do pobrania również ze strony internetowej przedszkola www.przedszkole16swidnica.edupage.org ).

      

     ************************************************************************************************************************************************

      

     Harmonogram rekrutacji

     do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko”

      na rok szkolny 2020/2021

      

     podstawa prawna:

     - art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zmianami))

     - zarządzenie nr 0050-11/2020 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę

      

     02.03.2020 –   

         16.03.2020

      

      

     Złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym

     20.03.2020

      

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     23.03.2020

      

     Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola       

     24.03.2020 –       30.03.2020

      

     Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia

     02.04.2020

      

     Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

      

      

     Uwaga! Terminy postępowania uzupełniającego zostaną podane w przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w wyżej wymienionych terminach.

      

      

     Regulamin rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy - Regulamin_rekrutacji_2017.doc

      

       Wniosek wraz z załącznikami będzie dostępny od 1 marca.

      

     Zarządzenie prezydenta - zarzadzenie_prezydenta.pdf

     Terminy z zarządzenia prezydenta - terminy_z_zarzadzenia_prezydenta.pdf

      

      

  • Kontakt

   • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko" w Świdnicy
   • przedszkole@pm16.swidnica.pl
   • (74) 852-60-70
   • ul.Karola Marcinkowskiego 10, 58-105 Świdnica
 • Biuletyn informacji publicznej